ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
+48 222 111 670
biuro@ekobroker.com

Klauzula informacyjna

Realizując obowiązki dotyczące ochrony danych osobowych, wynikające z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm.) („RODO”), przekazujemy poniższe informacje:

KTO ADMINISTRUJE DANYMI OSOBOWYMI?

1. Administratorem danych udostępnionych poprzez formularz kontaktowy jest Eko Broker spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie, adresem przy ulicy Twardej 18, 00-105 Warszawa, dla której sądem rejestrowym jest Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie Wydział XII Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wpisanej do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000588109, kapitał zakładowy w wysokości 50 000,00 złotych, NIP 5272751378 („Eko Broker”). Eko Broker jest brokerem ubezpieczeniowym, wpisanym do rejestru pośredników ubezpieczeniowych pod numerem 000002105/U. Sprawdzić wpis do rejestru można za pomocą wyszukiwarki dostępnej TUTAJ, pozwalającej na wyszukiwanie danych, które są jawne. Kontakt z Eko Broker jest możliwy pod adresem e-mail: biuro@ekobroker.com.

W JAKIM CELU I NA JAKIEJ PODSTAWIE PRZETWARZANE SĄ DANE OSOBOWE?

3. Dane będą przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na wiadomość, przesłaną poprzez formularz kontaktowy.

Przetwarzanie będzie zatem niezbędne dla celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów Eko Broker, polegających na komunikowaniu się Eko Broker ze swoimi klientami, potencjalnymi klientami lub ich personelem oraz na konieczności zapewnienia prawidłowego przepływu informacji pomiędzy spółkami należącymi do Grupy Exito (art. 6 ust. 1 lit. f RODO). Opis Grupy Exito i wskazanie spółek do niej należących znajduje się TUTAJ.

W przypadku wyrażenia zgody wymaganej przez prawo telekomunikacyjne oraz przepisy regulujące świadczenie usług drogą elektroniczną (poprzez zaznaczenie odpowiedniego checkbox) dane mogą być przetwarzane w celach marketingu bezpośredniego Eko Broker. Przetwarzanie danych osobowych do celów marketingu bezpośredniego można uznać za działanie wykonywane w prawnie uzasadnionym interesie administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).

CZY DANE OSOBOWE SĄ UDOSTĘPNIANE?

4. Eko Broker może przekazać przetwarzane dane osobowe innym spółkom z Grupy Exito, które zostały wskazane powyżej.

Dostęp do danych mogą uzyskać również biegli rewidenci, banki obsługujące Eko Broker, przedsiębiorcy, którzy świadczą na rzecz Eko Broker usługi teleinformatyczne, księgowe, archiwizacji lub niszczenia dokumentów oraz doradcze, w szczególności w zakresie pomocy prawnej lub doradztwa podatkowego.

Eko Broker zapewnia przy tym, że przetwarzanie danych osobowych przez wskazane podmioty opierać się powinno o gwarancje wdrożenia odpowiednich środków technicznych i organizacyjnych, by przetwarzanie spełniało wymogi prawa i nie naruszało bezpieczeństwa danych osobowych.

JAK DŁUGO EKO BROKER PRZETWARZA DANE?

5. Dane będą przetwarzane przez okres 5 lat, licząc od pierwszego dnia roku następującego po roku, w którym zakończyliśmy relacje związane ze złożonym za pośrednictwem formularza zapytaniem lub do czasu przedawnienia roszczeń, w zależności, który termin nastąpi później. Jednakże trzeba mieć również na względzie, że Eko Broker na podstawie przepisów prawa przechowuje dokumentację dotyczącą wykonywanej działalności brokerskiej w zakresie ubezpieczeń przez okres 10 lat od dnia zakończenia współpracy z klientem.

JAKIE UPRAWNIENIA PRZYSŁUGUJĄ W ZAKRESIE PRZETWARZANYCH DANYCH?

6. Osoba, której dane dotyczą może żądać od Eko Broker: a) dostępu do własnych danych osobowych, b) sprostowania danych, które są nieprawidłowe, c) usunięcia danych, d) ograniczenia przez Eko Broker przetwarzania danych oraz e) przenoszenia danych.

Ma ona również prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych jak i do bycia zawiadomionym o naruszeniu ochrony swoich danych osobowych, jeżeli powoduje to wysokie ryzyko naruszenia jej praw lub wolności.

Powyższe uprawnienia nie są bezwzględne. Będą one realizowane w zgodzie z wymogami prawa, w tym przepisami RODO, przy czym trzeba zauważyć, że Eko Broker będzie musiał za każdym razem uwzględnić również uprawnienia i obowiązki Eko Broker jako administratora danych i brokera ubezpieczeniowego.

W celu skorzystania ze wskazanych uprawnień osoba, której dane dotyczą może zgłosić się do Eko Broker lub przesłać wniosek na adres Eko Broker listownie lub mailem. Dane kontaktowe wskazane są na początku dokumentu.

CZY MOŻNA POSKARŻYĆ SIĘ NA EKO BROKER?

7. Osobie, której dane przetwarzamyprzysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, który ma charakter niezależny i który monitoruje stosowanie przepisów prawa w zakresie ochrony danych osobowych. Właściwym organem nadzorczym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych („PUODO”). Informacje publikowane przez PUODO dotyczące skargi znajdują się TUTAJ.

CZY PODANIE DANYCH OSOBOWYCH JEST DOBROWOLNE?

8. Podanie danych jest dobrowolne, jednakże bez nich nie jest możliwe udzielenie odpowiedzi na wysłaną poprzez formularz kontaktowy wiadomość.

CZY TRZEBA COŚ JESZCZE DODAĆ?

9.

Dane nie posłużą do podejmowania zautomatyzowanej decyzji, w tym profilowania, czyli zautomatyzowanego przetwarzania danych, które polega na wykorzystaniu danych osobowych do oceny niektórych czynników osobowych, w szczególności do analizy lub prognozy sytuacji ekonomicznej, zdrowia, osobistych preferencji, zainteresowań, wiarygodności, zachowania, lokalizacji lub przemieszczania się.

Eko Broker nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy.