ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
+48 222 111 670
biuro@ekobroker.com

oferta

każda oferta opiera się na
indywidualnym podejściu
                                                                                          


1. analiza ryzyka ubezpieczeniowego występującego w związku z funkcjonowaniem i prowadzoną działalnością

Rolę brokera ubezpieczeniowego postrzegamy tu nieco inaczej niż, to zazwyczaj w większości zakładów gospodarki odpadami ma miejsce. Broker musi być moderatorem i gwarantem właściwej i rzetelnej oceny występującego ryzyka. Dotyczy to oczywiście ryzyka związanego z zakresem świadczonych usług, ale przede wszystkim zależy od procedur, ich znajomości i konsekwencji stosowania, głównie przez pracowników i personel zarządzający.
Analiza ryzyka ubezpieczeniowego przebiega dwu-torowo:
ryzyko majątkowe związane z funkcjonowaniem zakładu,
ryzyko osobowe związane ze specyfiką działalności zakładu.
W zakresie majątkowym, audyt przebiega w procedurze obowiązującej we wszystkich instytucjach użyteczności publicznej i koncentruje się w obszarze ryzyk niezależnych od „czynnika ludzkiego”. Opiera się na przepisach, instrukcjach i spełnianiu norm wyznaczanych przez akty prawne.
Niezbędne na tym etapie jest także sprawdzenie posiadanych przez organizację zabezpieczeń, w tym merytoryczna ocena faktycznej ochrony ubezpieczeniowej.
W ryzyku osobowym, przy ekspozycji życia i zdrowia pracownika lub osób trzecich, podstawową czynnością podejmowaną przez nas jest przeprowadzenie rozpoznania dotyczącego występujących zagrożeń zewnętrznych i wewnętrznych.
Następnie szacowana jest ich wielkość i prawdopodobieństwo wystąpienia oraz określone zostają sposoby podjęcia ryzyka i obrony przed przewidywanymi konsekwencjami.
Audyt ubezpieczeniowy poprzedzający analizę ryzyka, przeprowadzany jest zawsze za zgodą i w obecności reprezentantów zakładu. Z naszej strony zapewniamy udział naszych specjalistów i obecność potencjalnych oferentów ochrony ubezpieczeniowej.
                                                                                                                                                                                             

2. budowa kompleksowego programu ubezpieczeniowego

Należyte zabezpieczenie interesu ubezpieczeniowego zakładu gospodarki odpadami, określają trzy kryteria:

– cena za ochronę ubezpieczeniową.
– Budowa kompleksowego programu musi uwzględniać wszystkie kryteria, z których najistotniejszym jest CENA.

Uważamy, że przewidywalność kosztu ubezpieczenia z punktu widzenia planowania wydatków na następny okres budżetowy jest jednym z najistotniejszych argumentów za podjęciem z nami współpracy. EKO BROKER wypracował i skutecznie stosuje model finansowy pozwalający na prognozowanie składki na następne okresy ochronne z gwarantowanym prawdopodobieństwem.

obowiązkowy zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Obowiązkowy zakres ochrony koncentruje się w odpowiedzialności przedsiębiorstwa wobec osób trzecich (odpowiedzialność kodeksowa), wobec pracowników, właścicieli, a także instytucji administracji państwowych, sprawujących stały nadzór nad prawidłowością funkcjonowania zakładu.

Do tego zakresu zalicza się:
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu działalności statutowej
– ubezpieczenie odpowiedzialności prawnej z tytułu szkód środowiskowych
– ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej dobrowolnej (nadwyżkowe).
– konieczny zakres ochrony ubezpieczeniowej.

Zakres konieczny, określany jest na podstawie konkluzji wynikających z opracowanego wcześniej audytu. Jest on definiowany przy ścisłej współpracy dyrekcji i służb finansowych KLIENTA. Podstawowym zadaniem tego ubezpieczenia jest zabezpieczenie majątku i odpowiedzialności dyrekcji za zabezpieczenie mienia i jego wartości.

Podstawowymi zakresami ubezpieczenia są tu:
– ubezpieczenia od ognia i innych zdarzeń losowych z dedykowanymi klauzulami i franszyzami lub ubezpieczenie mienia od wszystkich ryzyk
– ubezpieczenia maszyn i urządzeń
– ubezpieczenia pojazdów i floty transportu
– ubezpieczenie sprzętu elektronicznego
– ubezpieczenie od utraty zysku tzw. business interruption ( BI)

Ostateczny zakres i kształt ochrony ubezpieczeniowej wraz ze szczegółowymi zapisami warunków, definicji i klauzul jest każdorazowo omawiany z dyrekcją zakładu i przedkładany do akceptacji wraz z symulacją prognozowanej składki.

Dopiero po uzyskaniu akceptacji przystępujemy do przygotowania dokumentacji konkursowej i „wychodzimy” z zapytaniem ofertowym na rynek ubezpieczeniowy po ofertę zarówno do komercyjnych zakładów ubezpieczeń jak i towarzystw ubezpieczeń wzajemnych (TUW).
                                                                                                                                                                                             

3. konstruowanie zapytania ofertowego do towarzystw ubezpieczeniowych

Po przeprowadzeniu audytów, konsultacjach z dyrekcją i działem finansowym Klienta, przystępujemy do konstruowania zapytania ofertowego do zakładów ubezpieczeń. EKO BROKER przyjmuje jako standard przygotowanie dwóch rodzajów zapytania ofertowego.

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia – jako dokumentacja niezbędna do przygotowania i przeprowadzenia przetargu zgodnie z UZP. Kompleksowo lub w części wyznaczonej przez zakład gospodarki odpadami,
Slip brokerski – w przypadku braku wymagań ustawowych, zapytanie do tych zakładów ubezpieczeń, które z punktu widzenia zakładu gospodarki odpadami, spełniają uzgodnione kryteria bezpieczeństwa i gwarancji odszkodowawczej.
                                                                                                                                                                                             

4. opracowanie dokumentacji niezbędnej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego zgodnie z ustawą Prawo Zamówień Publicznych

Jako Państwa broker ubezpieczeniowy zajmujemy się kompleksową procedurą przygotowania zamówienia i uczestniczymy w procedurze w dogodnym dla Państwa zakresie.

Co do zasady zajmujemy się przygotowaniem SIWZ, uczestniczymy w procedurach wyboru zakładu ubezpieczeń jako pełnomocnik, członek komisji lub doradca.

Zawsze poziom naszego zaangażowania w procedurę, określa Klient. EKO BROKER uczestniczy w opracowaniu dokumentacji przetargowej w pełnym zakresie, obejmującym:
– identyfikację i weryfikację środków trwałych,
– identyfikację i weryfikację sprzętu w tym elektronicznego,
– opracowanie dokumentacji i planów rozwojowo-modernizacyjnych,
– zebranie i weryfikacja zgodności i aktualności certyfikatów, akredytacji, instrukcji bezpieczeństwa (w tym ogniowego i BHP), przeglądów itp.,
– wypełnienie i wprowadzenie do systemów informatycznych zakładów ubezpieczeń, „ankiet”, danych statystycznych i szkodowych,
– przygotowanie wzoru umowy z wyłonionym Wykonawcą,
– przygotowanie części formalnej i niezbędnych złączników,
– wszystkie pozostałe czynności uzgodnione z Klientem.
                                                                                                                                                                                             

5. nadzór nad bieżącą obsługą ubezpieczeń oraz reprezentowanie Klienta zgodnie z udzielonymi pełnomocnictwami

Zawarcie umów ubezpieczenia należy traktować jako kolejny obszar obowiązków EKO BROKER. Bardzo ważną usługą ze strony brokera jest dokładna weryfikacja i autoryzacja tekstu polisy i warunków ubezpieczenia przedkładanych do podpisu Klientowi. Ma to kolosalne znaczenie z punktu widzenia bezpieczeństwa zawieranych polis, ponieważ nasza wieloletnia praktyka wskazuje, że jest to jeden z newralgicznych obszarów omyłek, skutkujący nieporozumieniami w procesie likwidacji szkód.

Do tych obowiązków należą w szczególności:
– rozszerzanie lub zawężanie pokrycia, niezbędne doubezpieczanie majątku nabytego w okresie ubezpieczenia,
– pośredniczenie w przekazywaniu dokumentów pomiędzy Klientem a zakładem ubezpieczeń
(tu: ubezpieczycielem),
– wznowienie wygasających umów,
– nieodpłatne konsultacje i doradztwo w zakresie prawa ubezpieczeniowego.
– Istotna jest także dbałość o to, by realizacja ryzyka znalazła późniejsze odzwierciedlenie w wypłacie należnego odszkodowania lub świadczenia.

Dlatego dla właściwego zarządzania umowami ubezpieczenia, przekażemy Państwu do wspólnego wykorzystania, dedykowany system informatyczny – „BROKER 5”, stanowiący aplikacje software’owe i oprogramowanie do zarządzania polisami.

Jest to nasze autorskie rozwiązanie systemowe (CRM) pozwalające w czasie rzeczywistym komunikować się na linii ubezpieczyciel-broker-ubezpieczony i mieć podgląd pod stan każdej polisy i każdej szkody w trakcie ich realizacji w czasie rzeczywistym. System przygotowany jest do budowania raportów w dowolnej konfiguracji.

W zależności od udzielonych nam pełnomocnictw, procedura obsługowa jaką będziemy dla Państwa realizować, dostosowana będzie po potrzeb i oczekiwań.

Deklarujemy wsparcie i ponoszenie kosztów związanych np. z koniecznością zatrudnienia dodatkowych brokerów lub administratorów polis w związku ze zwiększeniem dedykowanego nam obszaru odpowiedzialności.
                                                                                                                                                                                             

6. aktywne uczestnictwo w procedurze likwidacji odszkodowawczej oraz czynnościach spornych

EKO BROKER proces likwidacji szkód i roszczeń, prowadzi w oparciu o dedykowane Biuro Likwidacji Szkód, nadzorowane bezpośrednio przez Członka Zarządu Brokera.

Proces likwidacji szkód w zakresie majątkowym, oparty jest o świadczenie wszechstronnej pomocy po wystąpieniu szkody, a także nadzór nad sprawną, szybką i zgodną z treścią zwartych umów, likwidacją szkody.
Proces wsparcia postępowania w zakresie prewencji i roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej serwisowany przez EKO BROKER polega na zbudowaniu procedury postępowania:
1. zapobiegającego powstawaniu roszczeń (prewencja),
2. ograniczającego roszczenie,
3. wsparcia prawnego i proceduralnego w postępowaniu pozasądowym (ugoda).

Każda z procedur oparta jest o dostarczenie serwisu i opieki dedykowanego INŻYNIERA RYZYKA, którego zadaniem jest koordynacja wszystkich działań, w tym:
– uzgodnienie i wdrożenie procedur raportowych,
– ocena zdarzenia pod kątem potencjalnego zagrożenia zgłoszenia roszczenia (poszkodowany-kancelaria odszkodowawcza),
– uzyskanie opinii prawnej o zasadności roszczenia i prawdopodobieństwie jego realizacji,
– doradztwo w procesie korespondencji przedprocesowej,
– po uzyskaniu niezbędnych akceptacji i kryteriów, podjęcie negocjacji zmierzającej do jak najszybszej ugody.

Ciągle niedoceniana instytucja INŻYNIERA RYZYKA w naszej ocenie jest niezbędnym elementem bezpieczeństwa i niskiej szkodowości każdego ubezpieczonego zakładu.

Jego zadania koncentrują się w podstawowej prewencji szkodowej i mają kolosalne znaczenie w aktywnym zapobieganiu skali roszczeń i co za tym idzie odszkodowań. Właściwe zarządzanie prewencją i roszczeniem na wczesnym jego etapie, pozwala zapobiec działaniom kancelarii odszkodowawczych.

W tym obszarze EKO BROKER oferuje sprawdzone rynkowo wzorce, które gotowi jesteśmy zaimplementować w procedurze obsługi.
                                                                                                                                                                                             

7. doradztwo w zakresie ubezpieczeń i prawa ubezpieczeniowego, w tym opiniowanie dokumentów ubezpieczeniowych składanych w postępowaniach przetargowych

EKO BROKER w celu wsparcia Klienta w procedurach wyłaniania oferty, wszelkich wątpliwości prawnych także w procedurze postępowania przy roszczeniach osobowych, świadczy nieodpłatne usługi doradcze, biorąc pełną odpowiedzialność za ich zgodność z prawem.

Niezależnie od własnych zasobów personalnych w tym zakresie, utrzymujemy stałą współpracę z trzema kancelariami prawnymi (Warszawa, Wrocław i Poznań), wyspecjalizowanymi w procedurze postępowania cywilnego i roszczeniowego.