ul. Twarda 18, 00-105 WARSZAWA
+48 222 111 670
biuro@ekobroker.com

PPK – NIE ODWLEKAJ NA OSTATNIĄ CHWILĘ!

Szanowni Państwo,

Niniejszy komunikat kierujemy w pierwszej kolejności do podmiotów z sektora gospodarki odpadami zatrudniających co najmniej 50 osób zatrudnionych według stanu na dzień 30 czerwca 2019.

Zgodnie z ustawą o Pracowniczych Planach Kapitałowych z dniem 1 stycznia 2020 r są one zobowiązane do utworzenia programu PPK. Termin zawarcia umów dla tych podmiotów będzie wyglądał następująco:

 • umowa o zarządzanie PPK – najpóźniej do 24.04.2020 r.
 • umowa o prowadzenie PPK – najpóźniej do 11.05.2020 r.

Ponieważ wdrożenie PPK wiąże się z szeregiem czynności dla pracodawców, aby prawidłowo przygotować Państwa organizację do wdrożenia i dalszego administrowania programem, jako wyspecjalizowany do obsługi branży odpadowej broker ubezpieczeniowy EKO BROKER Sp. o.o. z siedzibą przy ul. Twardej w Warszawie, już dziś zalecamy podjęcie pierwszych kroków.

Kilka słów o PPK: Jest to dobrowolny program długoterminowego oszczędzania skierowany do pracujących Polaków, podlegających obowiązkowo ubezpieczeniom emerytalnym i rentowym. Pieniądze odłożone w PPK są prywatną własnością̨ uczestników programu. W ramach PPK pracownik otrzyma dopłaty nie tylko od pracodawcy w całości obsługującego program, ale i od państwa.

Celem przypomnienia, oprócz prawidłowego obliczania i dokonywania wpłat do wybranej instytucji finansowej, Ustawa nakłada na Państwa określone OBOWIĄZKI, do których należą:

 • poinformowanie uczestników PPK o możliwości zadeklarowania wpłaty dodatkowej oraz o możliwości obniżenia wpłaty podstawowej (art. 27 ust. 4), jeśli wynagrodzenie uczestnika z różnych źródeł w danym miesiącu nie przekracza kwoty odpowiadającej 1,2 krotności minimalnego wynagrodzenia za pracę,
 • poinformowanie osób zatrudnionych, które w planowanym terminie zawarcia umowy o prowadzenie ukończyły 55 rok życia i nie ukończyły 70 roku życia o możliwości przystąpienia do programu PPK na wniosek (art. 15 ust. 2),
 • poinformowanie uczestników, o możliwości dokonywania wypłat transferowych w przypadku zmiany pracodawcy bądź instytucji finansowej u pracodawcy (art. 19 ust. 2)
 • począwszy od 1 kwietnia 2023 r., co 4 lata (w terminie do ostatniego dnia lutego danego roku) informowanie pracowników, którzy złożyli deklarację odstąpienia o ponownym dokonywaniu opłat za tego uczestnika (art. 23 ust. 5).

Ponadto zgodnie z art. 14 ust. 4 Ustawy MOŻECIE Państwo również poinformować osoby zatrudnione o warunkach uczestnictwa w PPK oraz obowiązkach i uprawnieniach podmiotu zatrudniającego oraz osoby zatrudnionej związanych z uczestnictwem w PPK. W tym celu pomocne mogą być dla Państwa materiały (ulotki, plakaty, prezentacje) dostępne na portalu https://www.mojeppk.pl . W szczególności polecamy uwadze kalkulator, który przedstawi symulację oszczędności jakie będzie mógł zebrać uczestnik, jeśli jego środki będą efektywnie zarządzane.

Proponujemy zatem podjęcie następujących kroków:

 • rozpowszechnianie w organizacji materiałów dostępnych na stronie https://www.mojeppk.pl,
 • od dnia 01.12.2019 br – wybór reprezentacji pracowników (jeśli nie funkcjonują u Państwa Związki Zawodowe lub Rada Pracowników) i umocowanie jej do wyboru PPK.

Aby zapewnić Państwu bezpieczeństwo, podkreślamy, iż to pracownicy powinni wybrać spośród siebie przedmiotową reprezentację i umocować ją do podejmowania decyzji w kwestii wyboru instytucji. Proponujemy, aby nastąpiło to na zasadzie możliwości zgłaszania się pracowników do reprezentacji, która następnie będzie brała czynny udział w wyborze oferenta.

 • do dnia 01.12.2019 br. EKO BROKER przedstawi proponowane kryteria oceny ofert wraz z proponowanymi zasadami ich oceny. W naszej opinii, konieczne jest stworzenie uniwersalnego systemu oceny ofert bazującego na ocenie punktowej z zastosowaną wagą dla kryteriów kluczowych.

Ocena ofert powinna być dokonana z uwzględnieniem m.in.:
– warunków cenowych związanych z kosztami administracyjnymi zarządzania PPK,
– doświadczenia instytucji finansowej w zakresie prowadzenia Pracowniczych Programów Emerytalnych (PPE),
– wysokości kapitałów własnych instytucji,
– efektywności zarządzania funduszami,
– rodzaju wsparcia przy wdrażaniu i prowadzeniu programu,
– zgodności systemów IT,
– inne korzyści/ułatwienia dla uczestników programu i pracodawcy itp.,

 • do dnia 10.12.2019 EKO BROKER oczekuje stanowiska w sprawie w/w kryteriów ofert.

Kryteria i zasady oceny zostaną przedyskutowane i uzupełnione lub zmienione zgodnie z Państwa zaleceniami. Na podstawie zatwierdzonych przez Państwa kryteriów i warunków oceny zostanie opracowana analiza porównawcza ofert wraz z rekomendacją.

 • do 01.01.2020 br. EKO BROKER przedstawi zestawienie ofert wraz z analizą i rekomendacją w zakresie prowadzenia Pracowniczy Planów Kapitałowych w Państwa spółce.

Zestawienie ofert będzie uwzględniało założenia i kryteria wyłonione na wcześniejszych etapach realizacji umowy. Będą one oparte na systemie punktowym uwzględniającym wymagania i warunki wskazane przez Państwa. Analiza zawierać będzie również rekomendacje, dotyczące trzech oferentów z najwyższą punktacją, ze wskazaniem różnic pomiędzy ich oceną. Po zatwierdzeniu wyboru trzech oferentów – krótka lista – przeprowadzone zostaną spotkania mające na celu prezentację instytucji finansowych, proponowanych warunków prowadzenia PPK i uszczegółowienie procesu wdrożenia PPK.

 • W okresie od I do IV.2020 proponujemy, aby podjęli Państwo decyzję o wyborze instytucji finansowej.

Następne w kolejności będą podmioty zatrudniające co najmniej 20 osób zatrudnionych według stanu na dzień 31 grudnia 2019, gdzie data stosowania przepisów ustawy to 1 lipca 2020, a terminy zawarcia umów to:

 • dla umowy o zarządzanie PPK – najpóźniej do 27.10.2020 r.
 • dla umowy o prowadzenie PPK – najpóźniej do 10.11.2020 r.

Czasowy harmonogram dla tej grupy podmiotów zaproponujemy w późniejszym terminie.

W przypadku jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji.

Zapraszamy do kontaktu!

Zespół EKO BROKER Sp. z o.o.
ul. Twarda 18 (Spektrum Tower)
00-105 Warszawa
ppk@ekobroker.com
tel. +48 222 111 691

a.maj-michalek@ekobroker.com
a.dampc@ekobroker.com
www.ekobroker.com

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *